Detta kan man läsa om dansen i ”Kulturplan för Norrbotten 2014-2016”:

Under landstingsfullmäktige 19-20 november 2013 antogs Kulturplan för Norrbotten 2014-2016 av ett enigt fullmäktige.

Kulturplanen 2014-2016 har arbetats fram tillsammans med länets kommuner, politiker, tjänstemän och andra aktiva aktörer inom kulturlivet, vilket ger en slutprodukt med hög förankring och legitimitet. Processen har genomförts med medborgarnas intresse som ledstjärna, i enlighet med landstingets vision för Norrbotten: Norrbottningarna ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt.”

Två områden är fortsatt prioriterade i Norrbottens kulturplan, konst och dans. Kulturplanen för Norrbotten antogs av ett enigt fullmäktige den 19-20 november 2013.

 

Dansen i Norrbotten

En ständig utveckling sker av danslivet i Norrbotten,

under 2014 särskilt knutet till Dans i Nord. Dans i

Nord fortsätter arbeta intensivt för att stärka infrastrukturen

för dans och för att stärka länets kompetens

inom dansområdet. Särskilt lyckat exempel är Dansfesten,

som genomfördes för andra året med dans av

högsta klass med solister från de nordiska nationalbaletter

och Cullbergbaletten med flera kompanier som

uppträdde under två dagar i Piteå, turnéer i länet av

Arbetsplatsplacerat lärande (APL) – elever från Svenska

balettskolan i Stockholm och turnéer avprofessionella

dansare samt även av panelsamtal. Kulturplanens

fjärde mål gällande den konstnärliga utvecklingen och

kvaliteten i fokus kan sägas ha fått näring i Norrbotten

under 2014, inte minst från dansområdet. Dock behövs

ett ytterligare arbete för att stärka länsperspektivet för

dans av hög kvalitet och för en långsiktig institutionell lösning.

 

Norrbottens kulturliv främjas av de dansdialoger som

uppstått om själva området. Lokaliseringsfrågan

har tyvärr dominerat debatten i media men ur detta

uppstår förhoppningsvis också ett ökat intresse för

dansområdet.

 

Dans i Nord fortsätter samarbeta med olika koreografer

som skapar dansverk i residens och som går

vidare på turné. Arbetet syftar till att stärka dansens

förankring i Norrbotten vad gäller publikarbete, turnéverksamhet,

arrangörskap och mottagare av dans. Dans

i Nord är medlem i Dansnät Sverige och förbinder sig

att köpa in 4 produktioner varje år, produktioner som är av olika inriktning men av hög konstnärlig nivå.

För 2015 fortsätter dansdialogerna med arrangörer

och mottagare av dans, vilka är ett led i förankrings-

och utvecklingsarbetet gällande nya turnéslingor och

för att se över scener och spelplatser i syfte att öka

spridningen av den professionella danskonsten i regionen.

Ett nytt grepp förverkligas genom utvecklingen av

Unga Dans i Nord genom bland annat danstema i

undervisningen där den professionella dansföreställningens

tema kan väcka inspiration hos lärare/klassföreståndare

som förutom att se dansföreställningen med

sina elever också kan fånga upp teman som man kan

använda sig av i sin undervisning, till exempel Ingenmansland

om Första världskriget, omvärldskunskap,

och fortsätta arbetet med ”Kill- och Tjejdagar” i samarbete

med Unga på Operan och figuren ”Disco-Bellas”

dans och rörelselek för förskolan.

 

När det gäller dansfilm kommer under 2015 att ske en

utveckling av samarbeten med koreografer för dansfilm.

DLA, Digital Live Arena, blir en naturlig samarbetspartner.

Dans i Nord har också inlett samarbeten med

unga tonsättare som skapat musik till dansverk.

 

Även Danscentrum önskar öka sina aktiviteter i

Norrbotten och detta innebär ekonomiska satsningar

av regionala medel för placering av verksamhetsansvarig

för Norrbotten–Västerbotten i Luleå/Norrbotten.

 

Särskilt inför 2015:

 

Formulerade mål för 2014-2016 men särskilt viktiga för

2015:

- förverkliga den konstnärliga dansinstitutionen

- förverkliga Dansnoderna i länet, tillsätta en utredning

- dansen i skolan ska få en stärkt position i Norrbotten

 

Nytt mål för 2015:

 

- stärka utvecklingen av dansen som prioriterat område

genom att stödja etableringen av Danscentrum på

plats i Norrbotten/Luleå.